Основу добавки складає суміш лигносульфонатів і регуляторів структуроутворення. Переважною областю застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» є виробництво низькомарочних товарних бетонів класів В7,5-В20

1. Загальні положення

1.1 Ці Рекомендації регламентують застосування пластифікуючої добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» (далі – добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ») за ТУ 5745-077-58042865 -2012.

1.2 За своїми споживчими властивостями добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих та водоредукуючих добавок (пластифікатор і водоредукуюча добавка).

1.3 Основу добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» становить суміш лігносульфонатів та регуляторів структуроутворення.

2. Сфера застосування

2.1 Бажаною сферою застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» є виробництво низькомарочних товарних бетонів класів В7, 5-В20.

2.2.Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» у низькомарочних (низькоцементних) бетонних сумішах забезпечує:

– високу зв’язність;

– можливість використання заповнювачів низької якості.

2.3 Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

2.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» випускається у формі водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-077-58042865-2012.

3.2 Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НТБ» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу й швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.5 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.6 Вода для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НТБ» і для догляду за ними повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

4. Ефективність застосування

4.1 Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» порівняно з низькомарочним бетоном без добавки дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П3;
 • знизити кількість води затворення від 7% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • підвищити зв’язність і формованість низькоцементних сумішей;
 • забезпечити необхідну розпалубну міцність;
 • знизити витрати цементу до 10% (у рівнорухливих сумішах).

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ НТБ» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ НТБ» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ НТБ» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» постачається споживачам у вигляді водного розчину зі щільністю не менше 1,12 кг/м3.

6.2 У виробничих умовах із добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

7. Контроль якості

7.1 При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

7.2 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» у технології бетонів контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;
 • транспортування рухливих бетонних сумішей до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби за ГОСТ 27006.

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» у бетони й розчини становить 0,6-0,8% від маси цементу за товарним продуктом. Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки на виробничих складах.

8.2 Дозування добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості.

8.3 Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» до складу бетонної суміші може здійснюватися:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» відповідно до нормативних вимог.

8.5 Добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений.

8.6 Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5 і ТУ 5745-077-58042865 -2012.

8.7 Після закінчення гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1 Добавка «Поліпласт НТБ відповідно до ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. Добавка «Поліпласт НТБ» є дуже слаботоксичною речовиною для водних організмів.

9.2 У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ НТБ» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

9.3 Добавка є пожежо- і вибухобезпечною.

9.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ НТБ» чинить слабку подразливу дію на слизові оболонки очей, при нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

9.5 При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.