Добавка, що відноситься до класу сільнопластіфікуючих. Являє собою суміш лигносульфонатів натрію, неорганічних натрієвих солей і пінегасника. Переважною областю застосування добавки є приготування товарного бетону. Також добавка може бути використана при виготовленні монолітних та збірних залізобетонних конструкцій з важкого, легкого і пористого бетону в будівництві різного призначення.

1. Загальні положення

1.1 Ці рекомендації регламентують застосування добавки для бетонів і будівельних розчинів – пластифікатора «ПОЛІПЛАСТ П-1» (далі – добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1») за ТУ 5745-019-58042865-2006.

1.2 За своїми споживчими властивостями   «ПОЛІПЛАСТ  П-1» відповідає  вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих і  водоредукуючих добавок (пластифікатор та водоредукуюча добавка).

1.3 Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» є сумішшю лігносульфонатів натрію, неорганічних натрієвих солей і піногасника.

2. Сфера застосування

2.1 Переважною областю застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» є приготування товарного бетону.

2.2 Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» може бути використана:

 • при зведенні монолітних виробів та конструкцій із важкого бетону класів В15 і вище;
 • при зведенні монолітних виробів та конструкцій із дрібнозернистого бетону класів В10 і вище;
 • при виробництві важких бетонних сумішей на заповнювачах пониженої якості для монолітного будівництва;
 • для розчинних сумішей;
 • при виготовленні монолітних і збірних залізобетонних виробів та конструкцій з важкого, легкого і  ніздрюватого бетону.

2.3 При застосуванні теплової обробки залізобетонних конструкцій із бетону з добавкою  «ПОЛІПЛАСТ П-1» рекомендується:

 • приймати час попередньої витримки не менше 4 годин;
 • здійснювати ізотермічний прогрів при температурі не більше 700С.

2.4 Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих, тонкостінних конструкціях та конструкціях зі складною конфігурацією.

2.5 Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати для підвищення міцності та водонепроникності бетону.

2.6 У бетонах для транспортних споруджень  та у виробництві  дорожніх бетонів рекомендується застосовувати добавку «ПОЛІПЛАСТ П-1» із дотриманням вимог нормативних документів і відомчих рекомендацій.

2.7 Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні і експлуатації.

2.8  Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» не порушує пасивного стану сталевої арматури у бетоні (висновок ндізб про вплив добавки «ПОЛІПЛАСТ П1» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» випускається  у формі водорозчинного порошку коричневого  кольору або водного розчину коричневого кольору, чиї показники якості повинні відповідати вимогам ТУ 5745-019-58042865-2006.

3.2 Для приготування бетонів з добавкою «ПОЛІПЛАСТ  П-1» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.5 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.6 Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ П-1» та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

7. Контроль якості

7.1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

7.2 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» у технології бетонів поопераційний контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 32%.

6.2 У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0 оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4 При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

 • для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;
 • оптимальна температура для розчинення становить 40оС–60оС;
 • щільність виготовленого розчину слід визначати при температурі рідини 20оС;
 • при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

6.5 У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-019-58042865-2006 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

Орієнтовна щільність*, г/см3, при 200С Масова частка сухої речовини, % вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,01 3,8 38,7 38
1,02 5,8 58,7 58
1,03 7,7 79,1 77
1,04 9,6 99,9 96
1,05 11,5 121,1 115
1,06 13,5 142,6 135
1,07 15,4 164,6 154
1,08 17,3 186,9 173
1,09 19,2 209,6 192
1,1 21,2 232,7 212
1,11 23,1 256,2 231
1,12 25,0 280,0 250
1,13 26,9 304,3 269
1,14 28,9 328,9 289
1,15 30,8 353,9 308
1,16 32,7 379,3 327
1,17 34,6 405,1 346
1,18 36,6 431,3 366

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ П-1»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ П-1» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і визначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ П-1» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ  П-1» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П4 без зниження міцності бетону в усі терміни нормального твердіння, починаючи з 3-х діб;
 • знизити кількість води затворення від 10% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 15-20% (у рівнорухливих сумішах);
 • знизити витрати цементу до 15 % (у рівнорухливих сумішах);
 • скоротити час та енергетичні витрати на вібрування бетонної суміші;
 • одержати бетони з підвищеною водонепроникністю;
 • збільшити обертаність форм.

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» від маси цементу (у перерахунку на суху речовину) становить 0,15–0,35%.

Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, встановлених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також  при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

8.3 Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 Можливе введення добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного перемішування.

8.5 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

8.6 Добавка  «ПОЛІПЛАСТ П-1» у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного  розчинення осаду та усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8.7 Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» у сухому та рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8.8 По завершенні гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

9.2 У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ П-1» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

9.3 Добавка у формі порошку є пожежо- і вибухобезпечною.

9.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ П-1» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

9.5  При  застосуванні добавки  в  технології  бетону слід виконувати  вимоги  БНіП  III-4-80, БНіП  12-03-99, ГОСТ 24211.